Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

4 มี.ค. 66

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปเผาป่าฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์

19 มี.ค. 64

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 8.61 Mb ดาวน์โหลด: 226 ครั้ง
1 ต.ค. 63

คู่มือปฎิบัติราชการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

26 ก.พ. 63

พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.87 Mb ดาวน์โหลด: 220 ครั้ง
15 พ.ค. 61

พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 221 ครั้ง
9 เม.ย. 61

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 5.27 Mb ดาวน์โหลด: 228 ครั้ง
23 ม.ค. 61

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด: 221 ครั้ง
21 เม.ย. 61

กำหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งหมด 45 รายการ
1 2 3 4 5 > >>