Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ลิ้งเว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

ลิ้งเว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

ส่วนกลาง
กลุ่มกฏหมาย
bullet กลุ่มตรวจสอบภายใน
bullet กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
bullet สำนักงานรัฐมนตรี
bullet สำนักบริหารกลาง
bullet สำนักตรวจและประเมินผล
bullet สำนักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
bullet สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
bullet สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
bullet สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
bullet ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
bullet ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
จัดตั้งเป็นการภายใน