Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว

อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว

วันที่ 7 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปริญญา คุ้มสระพรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ    โดยมี นางสาวจุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานที่ปฏิบัติงาน ร่วมถึงการอพยพหนีไฟในอาคารสูง

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนสามารถระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น ร่วมทั้งการอพยพหนีไฟในอาคารสูง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

   นายปริญญา คุ้มสระพรม ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรในหน่วยงานทุกท่าน ในการเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง และสามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย ซึ่งจะเกิดผลดีแก่ผู้เข้ารับการอบรมและต่อหน่วยงาน และจะได้นำความรู้ที่เข้าฝึกอบรมในวันนี้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้อีกทางหนึ่งด้วยสำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  รวมทั้งสิ้น จำนวน 27 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนคณะวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

  

แกลเลอรี่