Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ทส. เขต 17 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ทส. เขต 17 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

    วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายปริญญา คุ้มสระพรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน สังกัด ทสจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 (จังหวัดอุตรดิตถ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3   

    สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง งานบูรณาการสำนักนายกรัฐมนตรี และงานที่มอบหมาย ประกอบด้วยการจัดทำขอบเขตแปลงรวมของแต่ละชุมชน และการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การติดตามเร่งรัดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรตามพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดให้ราษฎรอยู่อาศัยในเขตป่าอนุรักษ์        การดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่การเกษตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 10 การดำเนินกิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในสถานที่ทำงานของหน่วยงาน ทส. การดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่

แกลเลอรี่