Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายปริญญา คุ้มสระพรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 และผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แกลเลอรี่