Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการขยายพันธ์ุต๋าว ของ โครงการพัฒนาป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการขยายพันธ์ุต๋าว ของ โครงการพัฒนาป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา

วันที่ 15 - 16  และ 18 กันยายน 2563 คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขยายพันธ์ุยางนา ของ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการขยายพันธ์ุต๋าว ของ โครงการพัฒนาป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นโครงการร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ.2562 โดยได้ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการทั้งสองโครงการ โดยได้รับคำชี้แจงแนวทางการดำเนินการหลังโครงการแล้วเสร็จจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.จริม และ ต.นางพญา อ.ท่าปลา ในการนี้มี หน.โครงการฯ นายนที  บิณฑวิหค เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน และ นายประเสริฐ ดีแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นผู้นำติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว

แกลเลอรี่