Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โดยขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ของทุกตำบล มาทำบันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา พร้อมนำบัตรประชาชนฉบับจริง และเตรียมเงินค่าอากรแสตมป์สำหรับประกอบการทำบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 27 บาท (ยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)  ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา ๐๙.๓๐ น. 

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร อุตรดิตถ

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง