Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับและประชุมชี้แจงการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17

ร่วมต้อนรับและประชุมชี้แจงการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17

     เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมต้อนรับและประชุมชี้แจงการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 (นางสุมิตรา อติศัพท์) และคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และด่านชายแดนภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

แกลเลอรี่