Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

   ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ได้จัดทำอินโฟกราฟิก มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้แก่หน่วยงานราชการ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงมาตรการของภาครัฐดังกล่าว เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ