Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรม และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด จัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญ ที่เป็นข้อมูลสำคัญ/ประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริหารให้ความสนใจ (Pain Point) พร้อมทั้งจัดทำช่องทางการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมผลการวิเคราะห์ขึ้นระบบของหน่วยงานก่อนขึ้นเผยแพร่ เป็น Visualization Dashboard โดยมี นางศุภกานต์ พรหมน้อย สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอกรอบการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการติดตามผลการประเมินต่อไป

แกลเลอรี่