Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมขับเคลื่อนงานพลังงานระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ พ.ศ.2566 - 2570

ร่วมขับเคลื่อนงานพลังงานระดับจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ พ.ศ.2566 - 2570

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการสำนักพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2566 – 2570 โดยมี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว และสำนักงานพลังงานจะได้จัดส่งแผนลงสู่หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อร่วมขับเคลื่อนต่อไป

แกลเลอรี่