Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

การประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ นางสาวอนุพร โนเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม และ นางสาวจุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) ภาคเหนือ โดย สผ.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมระดับภูมิภาค (Regional Conference) เพื่อสร้างการรับรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และผลการศึกษาพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเชิงพื้นที่ และเปิดเวทีเสวนา “การสร้างการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่” โดยมีวิทยากร 1. ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  2. นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคาจังหวัดลำปาง และ 3. อาจารย์ภาควิชาการฟื้นฟูป่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเสวนาฯ ในการประชุมดังกล่าว

แกลเลอรี่