Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 17 – 27 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรัชญา ทั่งจันทร์  มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์ ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมไปถึงรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ในปีต่อไป โดยได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการรวมทั้งสิ้น 9 อำเภอ 24 หน่วยงานรับตรวจ สำหรับการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานฯ ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งน้ำบริโภค อุปโภค และการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ซึ่งได้ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการให้ถูกต้อง ต่อไป

แกลเลอรี่