Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 : (จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 : (จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักฯ  มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 : (จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์) ในรูปแบบการประชุมแบบ  Online ด้วยระบบ Zoom Webinar เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความสมดุลระหว่าง การพัฒนาและการอนุรักษ์ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคในเชิงพื้นที่ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น เพื่อการวางผังนโยบายระดับภาคให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐและจัดทำผังนโยบายระดับภาคเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมประชุม On-Site และ Online จำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย บอลรูม โรงแรมสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุม

แกลเลอรี่