Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม การใช้ระบบติดตามและ ประเมินโครงการ ( e-projech Tracking System) ของ ทส.

อบรม การใช้ระบบติดตามและ ประเมินโครงการ ( e-projech Tracking System) ของ ทส.

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (User) e-projech Tracking System ของสำนักฯ ประกอบด้วย นางสาวจุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวเกศราภรณ์ ปานนภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม การใช้ระบบติดตามและ ประเมินโครงการ ( e-projech Tracking System) ของ ทส. ณ. วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (User) ผู้ที่เข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รับรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล ในระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของกระทรวงฯ ต่อไป

แกลเลอรี่