Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2564/2565

การประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2564/2565

วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 15.00 น.ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2564/2565 ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมตรอนตรีสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา แผนการตรวจติดตามการดำเนินโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลโครงการ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ที่ได้รับงบประมาณจาก งบพัฒนาจังหวัดฯปี 2564 และ   ปี 2565 และงบเศรษฐกิจฐานรากฯ ปี 2564 รวมโครงการตามแผนการตรวจติดตาม  80 โครงการ ในพื้นที่ 9 อำเภอ สำหรับกำหนดการในการออกตรวจติดตาม จังหวัดจะได้จัดทำปฏิทินและแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบเพื่อเข้าร่วมการเดินทางในลำดับต่อไป

แกลเลอรี่