Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561

       เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ  ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีนายสุมิตร  เกิดกล่ำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม

แกลเลอรี่