Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 พ.ย. 60

พรบ.งาช้าง พ.ศ. 2558

2 พ.ย. 60

พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยงาช้าง พ.ศ. 2558

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องการแจ้งการครอบครอง การโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้าง พ.ศ. 2558

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องลักษณะและขนาดงาช้างที่ได้รับยกเว้นการแจ้งการครอบครอง พ.ศ. 2558

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องกำหนดแบบใบรับรองการครอบครองงาช้าง พ.ศ. 2558

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กม. งาช้าง พ.ศ. 2558

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กม. งาช้าง พ.ศ. 2558

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ
< 1 2 3 4 5