Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องกำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ. 2554

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2554

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องกำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ. 2554

2 พ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

2 พ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554

จำนวนทั้งหมด 42 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>