Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 ก.พ. 64

ประเด็นการตรวจติดตาม การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบที่ ๑ ของคณะผู้ตรวจราชการ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 3867 ครั้ง
25 ก.พ. 64

แบบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบที่ 1 จังหวัดตาก เขตตรวจราชการที่ ๑๗

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 3871 ครั้ง
20 ก.พ. 63

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
31 ต.ค. 61

แบบคำของบประมาณ ประจำปี 2563 ของ สป.ทส.

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
30 ต.ค. 61

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่ ทส 0207.4/ว 3760 ลว. 24 ต.ค.61)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.85 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1