Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 พ.ค. 65

ใบสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนัก

25 พ.ย. 64

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

25 พ.ย. 64

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ทส.

25 ก.พ. 64

ประเด็นการตรวจติดตาม การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบที่ ๑ ของคณะผู้ตรวจราชการ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 4637 ครั้ง
25 ก.พ. 64

แบบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบที่ 1 จังหวัดตาก เขตตรวจราชการที่ ๑๗

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
20 ก.พ. 63

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
31 ต.ค. 61

แบบคำของบประมาณ ประจำปี 2563 ของ สป.ทส.

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 4638 ครั้ง
30 ต.ค. 61

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่ ทส 0207.4/ว 3760 ลว. 24 ต.ค.61)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.85 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1