Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ข้อมูล ITA

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 เม.ย. 64

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

30 เม.ย. 64

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

30 เม.ย. 64

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

29 เม.ย. 64

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

29 เม.ย. 64

คู่มือประมวลจริยธรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

29 เม.ย. 64

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดอุตรดิตถ์

29 เม.ย. 64

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

29 เม.ย. 64

ข้อมูลเชิงสติถิเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >