Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างสินค้า

3. การจัดจ้างและเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับโรงแรมในพื้นที่ เพื่อให้มีการบริการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) ให้กับสำนักงาน

4. เว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาและตรวจสอบรายงานการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  - เครื่องหมายตะกร้าเขียว http://gp.pcd.go.th/

  - เครื่องหมายฉลากเขียว http://www.tei.or.th/