Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

- ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดมลพิษทางอากาศและเสียงภายในและภายนอกอาคาร

  • อากาศภายในสำนักงาน

   

  • แสง

การดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างประจำโต๊ะทำงานบุคลากร โดยเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ผลการตรวจวัด พบว่าความเข้มแสงสว่างบริเวณโต๊ะทำงาน ส่วนใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

  

  • พื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

  

  

- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

- การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

บุคลากรร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในสำนักงานเข้าร่วมการอบรมและฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ตามแผนการจัดอบรมของหมวดที่ 2 โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์