Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

1. ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรของสำนักงานฯ

2. การใช้น้ำ

  • มาตรการการใช้น้ำ

  • ข้อมูลสถิติการใช้น้ำ (เป้าหมายผลรวมปริมาณการใช้น้ำต่อบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 ต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2 ของปี พ.ศ. 2563) 

จากข้อมูลตารางการเปรียบเทียบผลรวมปริมาณการใช้น้ำต่อบุคลากร ระหว่างปี พ.ศ. 2563 กับ ปี พ.ศ. 2564 การใช้น้ำลดลงคิดเป็น 29.59 % สาเหตุที่ทำให้ผลรวมปริมาณการใช้น้ำต่อบุคลากรลดลงเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการย้ายอาคารทำการของสำนักงานมาที่อาคารหลังใหม่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ซึ่งอาคารหลังใหม่มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องสุขภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดปริมาณการใช้น้ำ และมีมาตรการในการใช้ทรัพยากรและพลังงานของสำนักงาน ทำให้บุคลากรมีความตระหนักในการช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น ซึ่งส่งผลให้การใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การใช้พลังงาน

  • มาตรการใช้ไฟฟ้า

  • ข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้า (เป้าหมายผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 ต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2 ของปี พ.ศ. 2563) 

จากข้อมูลตารางการเปรียบเทียบผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อบุคลากร ระหว่างปี พ.ศ. 2563 กับ ปี พ.ศ. 2564 การใช้ไฟฟ้าลดลงคิดเป็น 34.02 % สาเหตุที่ทำให้ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อบุคลากรลดลง เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการย้ายอาคารทำการของสำนักงานมาที่อาคารหลังใหม่ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ซึ่งอาคารหลังใหม่มีการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และมีมาตรการในการใช้ทรัพยากรและพลังงานของสำนักงานที่ทำให้บุคลากรมีความตระหนักในการช่วยลดหรือใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • ข้อมูลสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (เป้าหมายผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ของปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยต้องไม่เกินผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ของปี พ.ศ. 2563 ) 

จากข้อมูลตารางการเปรียบเทียบผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อบุคลากร ระหว่างปี พ.ศ.2563 กับ ปี พ.ศ.2564 เพิ่มขึ้นจากผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เท่ากับ 36.44 % สาเหตุที่ทำให้ผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ปี พ.ศ. 2564 สูงกว่าปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 มีการลดภารกิจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายภารกิจมากขึ้น ซึ่งต้องมีการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บ่อยครั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) ของปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น

3. การใช้ทรัพยากรอื่นๆ

  • มาตรการการใช้กระดาษ

  • ข้อมูลสถิติการใช้กระดาษ (เป้าหมาย ผลรวมปริมาณการใช้กระดาษสำนักงาน (A4) ปี พ.ศ. 2564 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 2 ของปี พ.ศ. 2563)

จากข้อมูลการเปรียบเทียบผลรวมปริมาณการใช้กระดาษสำนักงาน (A4) ระหว่างปี พ.ศ. 2563 กับ  ปี พ.ศ. 2564 พบว่า การใช้กระดาษสำนักงาน (A4) ลดลงคิดเป็น 27.36 %

  • มาตรการใช้ทรัพยากรอื่นๆ

4. การจัดประชุมและนิทรรศการ