Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

1. การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  การอบรมภายใน (วิทยากรภายในองค์กร) และการอบรมภายนอก (วิทยากรภายนอกองค์กร)

  • การอบรมภายใน

1) หลักสูตร การสร้างความเข้าใจ และความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากร มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจำนวน 29 คน

     

  • การอบรมภายนอก

1) หลักสูตร การจัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทีมวิทยาการจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 27 คน

     

2) หลักสูตร การจัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกลไกการพัฒนาสำนักงานสีเขียว” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิทยากรจากบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จำนวน 27 คน