Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Uttaradit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานสีเขียว ทสจ.อุตรดิตถ์

สำนักงานสีเขียว ทสจ.อุตรดิตถ์

สำนักงานสีเขียว ทสจ.อุตรดิตถ์

วิสัยทัศน์

"ยกระดับมาตรฐานองค์กร ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า พัฒนาสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)

3. ติดตาม ประเมิน กำกับ และดูแลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ทบทวนนโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้และการสื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล